Vedtægter

Vedtægter for DCH Varde

§1

Foreningens navn er DCH VARDE. Dens hjemsted er Varde.

Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening (efterfølgende kaldt) (DcH).

Foreningen er endvidere medlem af DGI Ribe Amt.

 

§2

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt.

For at nå disse mål skal foreningen:

  1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pgl. er medlem af foreningen.
  2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
  3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
  4. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.
  5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
  6. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
  7. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
  8. Uddanne og lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.
  9. Arbejde på at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.

 

§3

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem.

Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.

Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. For medlemmer, der tillige er medlem i en anden lokalforening, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen. Betalingen påhviler den lokalforening, som medlemmet er indmeldt i først. Hvis medlemsskabet i denne lokalforening, ophører bortfalder medlemsskabet i de øvrige lokalforeninger også.

Medlemmer, der overføres fra en anden forening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke evt. træningsgebyr.

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer inden regnskabsårets udløb.

Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.

Foreningen tilmelder straks ved indmeldelse nye medlemmer til Landsforeningen.

 

§4

Kontingentet for foreningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

Kontingentet består af to dele: Grundkontingent og træningsgebyr.

Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grund­kontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Kontingent til landsforeningen og kreds medregnes kun til grundkontingent i den lokalforening, hvor medlemmet er hovedmedlem.

Trænings­gebyrer giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

Medlemmer, der ikke inden den 8. januarhar betalt kontingent, kan slettes af foreningen.

Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

 

§5

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.

Generalforsamlingen behandler følgende sager:

  1. Valg af dirigent

2.     Beretning af foreningens formand

3.     Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer

4.     Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)

5.     Indkomne forslag

6.     Valg af formand/kasserer

7.     Valg af 1 – 2 bestyrelsesmedlemmer

8.     Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

9.     Valg af 1 medlem til bladudvalget

10.   Valg af 1 medlem til aktivitetsudvalget

11.   Valg af 1 medlem til træningsudvalget

12.   Valg af 1 medlem til agilityudvalget

13.   Valg af 1 revisor

14.   Valg af 1 revisorsuppleant

15.   Eventuelt

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

§6

Til beslutninger om ændring af foreningens vedtægter, om væsentlige forandringer eller om salg af væsentlige aktiver, kræves at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen mødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Ophævelse af foreningen kræver ligeledes at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen mødte stemmeberettigede stemmer for forslaget og at vedtægternes § 13 er opfyldte.

Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden, senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH´s sekretariat.

 

§7

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

 

§8

Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer eller de lokale dagblade eller i medlemsbladet.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter at begæring derom er modtaget.

 

§9

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og kassereren vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formand vælges i ulige årstal og kasserer i lige årstal. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år. 2 afgår i lige årstal og 1 afgår i ulige årstal. Første gang ved lodtrækning.

Endvidere vælges der 1 supple­ant og 1 revisor for 2 år samt 1 revisorsupple­ant. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Fratræder een fra bestyrelsen i utide, skal 1. suppleant træde ind i stedet. Herefter konstituerer man sig på den ledige plads. Suppleanten sidder i bestyrelsen til førstkommende generalforsamling.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

 

§10

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden, senest 7 dage før generalforsamlingen og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.

Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

Kasseren skal som en del af sit virke føre og vedligeholde et medlemskartotek over lokalforeningernes medlemmer via Landsforeningens fælles online medlemskartotek.

 

§10A

Opkøb og pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen og beslutningen herom træffes ved simpelt flertal af de på generalforsamlingen mødte stemmeberettigede.

 

§11

Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.

Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen.

Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH´s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendig kan fastsætte kvalifikationskrav.

Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig høre hjemme.

 

§12

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen DcH.

 

§13

Foreningen kan ikke hverken opløses eller udmeldes af DcH, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle den blive opløst, der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen DcH leveres tilbage til denne. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital Foreningen til Dyrenes Beskyttelse.

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen DcH kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.

Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsens hovedbestyrelsesmedlem kredsformanden, har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. general-forsamlingen er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo(er).

§14

Foreningens har nedsat et bladudvalg. Udvalgets opgave er, at redigere, trykke og udsende foreningens klubblad 4 gange årligt. Udvalget består af 3 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. De 2 vælges af generalforsamlingen 1 hvert år. Det 3. udpeges af bestyrelsen. Bladet skal så vidt muligt være selvfinanserende ved hjælp af reklameindtægter. Bladet er gratis for DCH Vardes medlemmer.

§15

Foreningen har nedsat et aktivitetsudvalg bestående af 3 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. De 2 vælges af generalforsamlingen 1 hvert år. Den 3. udpeges af bestyrelsen. Aktivitetsudvalgets opgave er, i samarbejde med bestyrelsen, at afvikle konkurrencer, aktivitetsdage, kurser, fester m.m. Økonomisk er udvalget direkte underlagt foreningens kasse.

§16

Foreningen har nedsat et træningsudvalg bestående af 3 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. De 2 vælges af generalforsamlingen 1 hvert år. Den 3. udpeges af bestyrelsen. Træningsudvalgets opgave er, at tilrettelægge træningen, afholde trænermøder, uddanne nye trænere og vedligeholde værende træneres uddannelse. Endvidere er det udvalgets opgave at etablere og vedligeholde materialer, godkendt til afholdelse af konkurrencer.

§17

Foreningen har nedsat et agilityudvalg bestående af 3 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. De 2 vælges af generalforsamlingen 1 hvert år. Den 3. udpeges af bestyrelsen.

Agilityudvalgets opgave er at tilrettelægge agilitytræningen, afholde trænermøder, uddanne nye trænere og vedligeholde væren­de træneres uddannelse. Endvidere er det udvalgets opgave at etable­re og vedligeholde en agilitybane godkendt til afholdelse af konkurrencer.

På bestyrel­sens vegne

Jakob Vestergaard

Revideret 22. januar 2015

Der er lukket for kommentarer.


© Danmarks Civile Hundeførerforening i Varde